İrşadüs Sari Şerhi Sahih El Buhari (Kenarında Sahih Müslim Nevevi Şerhi)

Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî (ö. 923/1517)Hadis Hakkında - Arapça - Kastalani tarafından yazılan Ṣaḥîḥ-i Buḫârî şerhi.474 Hicri - Bulak Matbaası Mısır - 474 Syf. 2. cilt - 26x19 cm.